زمان نظر سنجی به پایان رسیده است

از مشارکت شما سپاسگزاریم، در حال تهیه گزارش تکمیلی از نتایج نظر سنجی هستیم.

تاریخ اتمام ساعت ۲۴ هفتم دی ماه