بیش از ۱ ماه قبل

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی-تهران

ارسال رزومه
 • جزئیات موقعیت شغلی
 • درباره شرکت
نوع همکاری
مقطع تحصیلی
کارشناسی
جنسیت
مرد
بازه سنی
۲۵ تا ۲۸ سال

شرح شغل / وظایف

- آشنایی A-Z مراحل و فرآیندهای خرید خارجی اعم از شناسایی منابع، استعلام، رفع ابهام و Expediting.
- آشنایی با مفاهیم سیستم های مدیریت کیفیت و ایزو و انجام امور مربوطه.
- انجام ثبت سفارش و پردازش درخواست وجه های خریدهای خارجی.
- آشنایی با ایزو.
- افراد در صورت داشتن دوره های سیستم مدیریت کیفیت، ایزو و بازرگانی خارجی در اولویت خواهند بود.

الزامات / مهارت‌ها

- حداکثر 3 سال تجربه کاری در زمینه های مرتبط و عملکرد مرتبط به زبان انگلیسی و مکاتبات خارجی.

مزایای شغلی

وام -پاداش -بیمه درمان تکمیلی -کمک هزینه دوره آموزشی -ناهار -پزشک سازمانی -تسهیلات تفریحی و گردشگری -بسته ها و هدایای مناسبتی

معرفی آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس

 • ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺮﻛﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎیی و ﻇﺮﻓﻴ ﺖﻫﺎی ﻋﻈﻴﻢ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری در اﺟﺮای ﻃﺮ حﻫﺎی EPC در ﭘﺮوژ هﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﭘﺮوژ هﻫﺎی ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ روز ﺻﻮرت ﻣ ﯽﮔﻴﺮد. ﺷﺮﻛﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ۵۰۰۰ ﺷﺮﻛﺖ اﺻﻠﯽ و ﭼﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺻﻮرت ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ، اﺟﺮا، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ، راه اﻧﺪازی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ، ﺣﻔﺎری و آﻣﺎده ﺳﺎزی و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎ کﺑﺮداری در ﺣﺠﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ، اﺟﺮای اﺑﻨﻴﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺘﻮﻧﯽ و ﺳﺎزه ای ﻓﻠﺰی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن و ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨ ﻚﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﯽ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو، ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﻧﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوژ هﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﯽ، ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﯽ ﻛﺸﻮر از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

سایر آگهی های این شرکت

 • کارشناس حسابداری مالی

  ۲ هفته قبل

 • سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات

  بیش از ۱ ماه قبل تمام وقت

 • نگهبان (شیفت شب)

  بیش از ۱ ماه قبل تمام وقت

آگهی‌های استخدام مرتبط

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی

بازرگانی سماء شیمی ساز - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی-قطعات وماشین آلات

شرکت کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان - تهران

۲ روز قبل

پیگیری قطعی

استخدام کارشناس بازرگانی

پارس کنترل پیشرو - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام کارشناس ارشد بازرگانی

کارا ماشین آرنا - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

پیگیری قطعی

۲ روز قبل

بیش از ۱ ماه قبل