آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس

درباره آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس

  • تعداد نفرات: بیش‌از ۱,۰۰۰ نفر
  • صنعت: نفت، گاز و پتروشیمی | شرکت‌های خدماتی/ پیمکانکاری

ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺮﻛﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎیی و ﻇﺮﻓﻴ ﺖﻫﺎی ﻋﻈﻴﻢ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری در اﺟﺮای ﻃﺮ حﻫﺎی EPC در ﭘﺮوژ هﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﭘﺮوژ هﻫﺎی ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ روز ﺻﻮرت ﻣ ﯽﮔﻴﺮد. ﺷﺮﻛﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ۵۰۰۰ ﺷﺮﻛﺖ اﺻﻠﯽ و ﭼﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺻﻮرت ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ، اﺟﺮا، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ، راه اﻧﺪازی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ، ﺣﻔﺎری و آﻣﺎده ﺳﺎزی و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎ کﺑﺮداری در ﺣﺠﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ، اﺟﺮای اﺑﻨﻴﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺘﻮﻧﯽ و ﺳﺎزه ای ﻓﻠﺰی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن و ﺑﺮج ﻫﺎی
ﺧﻨ ﻚﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﯽ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو، ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﻧﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوژ هﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﯽ، ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﯽ ﻛﺸﻮر از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

آگهی‌های استخدام آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید