وحید سلیمی

متولد:

۹ - ۹ - ۱۳۶۱

جنسیت:

مرد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

پتروشیمی وشرکت زاگرس نصب سپاهان و جهان تکنیک

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

خلاصه فعالیت‌ها : در حال تحصیل