رزومه اصلی

نادیا حقیقی

متولد:

۳ - ۱ - ۱۳۶۲

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۹۵

، مالی و حسابداری

مرداد ۱۳۹۴ تاکنون

، مالی و حسابداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

industrial research and training center of iran

100% Complete

business training centre ministry of industry ,mine and trade

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

ترکی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)