آ آ

متولد:

۳ - ۵ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

روش تحقیق کمی

100% Complete

روش تحقیق کیفی

100% Complete

تحلیل آماری

100% Complete

مدلسازی

100% Complete

تحقیقات بازار

100% Complete

برنامه ریزی استراتژیک

100% Complete

مدیریت بازاریابی و فروش

80% Complete

تجزیه و تحلیل استراتژیک

100% Complete

MS Office

80% Complete

نرم افزار آماری SPSS

100% Complete

نرم افزار آماری SmartPLS

100% Complete

نرم افزار آماری LISREL

100% Complete

نرم افزار آماری AMOS

80% Complete

RapidMiner (data Mining)

20% Complete

نرم افزار آماری SAS

60% Complete

نرم افزار اقتصادسنجی Eviews

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری