مریم شعبانی

متولد:

۵ - ۶ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰

حسابداری

حسابداری بازرگانی ، دانشگاه آزاد نوشهر چالوس معدل , ۱۴.۱۵

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۹۱

بیمه اتیه سازان حافظ

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مهر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳

بیمه اتیه سازان حافظ

، سایر

، کارشناس

آبان ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳

شرکت خانه سازی ایران (پیشتازان تامین مسکن سخا)

، مسئول دفتر

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴

شرکت خانه سازی ایران ( پیشتازان تامین مسکن سخا)

، مسئول دفتر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

بیمه درمان /مالی / منشی / مسئول دفتر مدیر عامل / دبیر خانه

100% Complete

تئاتر

60% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Internet

60% Complete

بیمه

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری