رزومه اصلی

زکیه دباغ

متولد:

۱۲ - ۳ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری