مهدی هاشمی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پروژه‌ها

۱۳۹۵

عمرانی

اموراداری ومالی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مالی وحسابداری

100% Complete

نرم افزار همکاران سیستم

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری