رزومه اصلی

آمنه محرابی

متولد:

۱۹ - ۲ - ۱۳۵۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۳ تاکنون

ریاضی

کاربرد در کامپیوتر ، دانشگاه آزاد واحد کرج ، کارشناسی معدل , ۱۱.۹۹

۱۳۹۳ تاکنون

مدیریت تکنولوژی

نوآوری ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۷۸ تاکنون

شرکت پاکدیس

، مسئول دفتر

، کارمند دفتری

، کارشناس

بهمن ۱۳۸۰ تاکنون

شرکت کوهرنگ

، مسئول دفتر

، کارمند دفتری

، کارشناس

تیر ۱۳۸۱ تاکنون

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

، سایر

، مسئول مرکز کامپیوتر