میلاد زرینی

متولد:

۱۷ - ۳ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری