رزومه اصلی

محمد حبیب زاده ننه کران

متولد:

۷ - ۶ - ۱۳۶۳

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۳

شرکت گسترش صنایع ریلی ایران

، مسئول دفتر/ امور اداری

، رئیس دفتر

تیر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

شرکت گسترش صنایع ریلی ایران

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

، کار پرداز