بیش از ۱ ماه قبل

استخدام مهندس مکانیک

ارسال رزومه
 • جزئیات موقعیت شغلی
 • درباره شرکت
نوع همکاری
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
کارشناسی ، کارشناسی ارشد
جنسیت
فرقی نمی کند
بازه سنی
۲۰ تا ۴۰ سال

شرح شغل / وظایف


 1. طراحی نقشه های سیستم اطفای حریق

 2. طراحی نقشه های سیستم اگزاست و فشار مثبت

 3. طراحی نقشه های تأسیسات مکانیکی

 4. کنترل پروژه های تعریف شده

 5. بازدید از پروژه، نظارت بر اجرا و تحویل زیر ساخت ها و سیستم های اجرا شده

 6. هماهنگی با عوامل کارفرما جهت پیشبرد پروژه

 7. هماهنگی / کنترل عوامل اجرایی تحت امر

 8. ارائه سفارشات خرید مرتبط

 9. کنترل فاکتورهای های خرید مرتبط / تأیید از حیث مطابقت مشخصات فنی و تعداد با مقادیر ارسال شده به پروژه

 10. تهیه و ارائه گزارش/ صورتجلسه بازدید از پروژه

 11. کنترل صورت وضعیت پیمانکاران و عوامل اجرایی

 12. تهیه صورت وضعیت بخش مکانیکال پروژه ها

الزامات / مهارت‌ها


 • آشنا به طراحی سامانه های اطفای حریق و تخلیه دود

 • مسلط به نرم افزار اتوکد

 • تسلط به نرم افزارهای طراحی هیدرولیک و دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی و سابقه کار مرتبط امتیاز در نظر گرفته می شود. (بدون استفاده از سهمیه پروانه فرد متقاضی)

معرفی گروه مهندسین آگراپاد

 • گــروه مهندســین آگراپادپایــار از پیشــروترین شــرکت هــای تامیــن کننــده تجهیــزات اعــام حریــق ، سیســتم هــای اطفــای حریــق ، سیســتم هــای ســرکوب آتــش گازی ، سیســتم هــای نظــارت ویدیویــی ، سیســتم هــای کشــف جرقــه و ســایر تجهیــزات مــورد نیــاز بخــش هــای گوناگــون از جملــه صنایــع نفــت و گاز ، نیــروگاه هــا ، کارخانجــات صنعتــی و صنعــت ســاختمان مــی باشــد. تجربیــات ارزشــمند تیــم مدیریتــی ، بهــره گیــری مجموعــه از متخصصیــن و نیروهــای کار آمــد در ســایه همــکاری بــا بزرگتریــن تولیــد کننــدگان تجهیــزات ایمنــی جهــان و بهــره گیــری از دانــش فنــی و پشــتیبانی شــرکای بیــن المللــی ، ایــن شــرکت را مفتخــر بــه ارائــه خدمــات متمایــز و در خــور نیازهــای مشــتریان خویــش گردانیــده اســت.

  خدمــات و تجهیــزات ارائــه شــده توســط ایــن شــرکت قابــل اســتفاده در بخــش هــای گوناگــون از جملــه خطــوط انتقــال نفــت و گاز ، پالایشــگاه هــا ، مجتمــع هــای پتروشــیمی ، نیــرو گاه هــا ، کارخانجــات صنعتــی ، ســایت های ســاحلی و فراســاحلی ، فــرودگاه هــا ، آشــیانه هــای تجهیــزات پــروازی ، مجتمــع هــای اقامتــی و هتــل هــا ، مراکــز خریــد و مجتمــع هــای تجــاری ، اداری و مســکونی مــی باشــد.

سایر آگهی های این شرکت

 • کارشناس فروش و بازاریابی

  بیش از ۱ ماه قبل تمام وقت

آگهی‌های استخدام مرتبط

استخدام مهندس مکانیک

نورد گرم دنا - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام مهندس مکانیک

سازه پردازان - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام مهندس مکانیک

نیتا ماشین کیهان - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام مهندس مکانیک جامدات

آوا پرو اودیو - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام مهندس مکانیک -متالورژی

نورا موتور پارس - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام مهندس طراح و مهندس طراح ارشد لوله کشی

مهندسین مشاور ناموران- Namvaran - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

پیگیری قطعی