استخدام مهندس مکانیک

گروه مهندسین آگراپاد

۱ ماه قبل

 • جزئیات موقعیت شغلی
 • درباره شرکت
 • رشته تحصیلی:   مهندسی مکانیک
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی ، کارشناسی ارشد
 • جنسیت:   فرقی نمی کند
 • بازه سنی:   ۲۰ تا ۴۰ سال
  • آشنا به طراحی سامانه های اطفای حریق و تخلیه دود
  • مسلط به نرم افزار اتوکد
  • تسلط به نرم افزارهای طراحی هیدرولیک و دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی و سابقه کار مرتبط امتیاز در نظر گرفته می شود. (بدون استفاده از سهمیه پروانه فرد متقاضی)

وظایف و مسئولیت ها

 1. طراحی نقشه های سیستم اطفای حریق
 2. طراحی نقشه های سیستم اگزاست و فشار مثبت
 3. طراحی نقشه های تأسیسات مکانیکی
 4. کنترل پروژه های تعریف شده
 5. بازدید از پروژه، نظارت بر اجرا و تحویل زیر ساخت ها و سیستم های اجرا شده
 6. هماهنگی با عوامل کارفرما جهت پیشبرد پروژه
 7. هماهنگی / کنترل عوامل اجرایی تحت امر
 8. ارائه سفارشات خرید مرتبط
 9. کنترل فاکتورهای های خرید مرتبط / تأیید از حیث مطابقت مشخصات فنی و تعداد با مقادیر ارسال شده به پروژه
 10. تهیه و ارائه گزارش/ صورتجلسه بازدید از پروژه
 11. کنترل صورت وضعیت پیمانکاران و عوامل اجرایی
 12. تهیه صورت وضعیت بخش مکانیکال پروژه ها

معرفی گروه مهندسین آگراپاد

 • گــروه مهندســین آگراپادپایــار از پیشــروترین شــرکت هــای تامیــن کننــده تجهیــزات اعــام حریــق ، سیســتم هــای اطفــای حریــق ، سیســتم هــای ســرکوب آتــش گازی ، سیســتم هــای نظــارت ویدیویــی ، سیســتم هــای کشــف جرقــه و ســایر تجهیــزات مــورد نیــاز بخــش هــای گوناگــون از جملــه صنایــع نفــت و گاز ، نیــروگاه هــا ، کارخانجــات صنعتــی و صنعــت ســاختمان مــی باشــد. تجربیــات ارزشــمند تیــم مدیریتــی ، بهــره گیــری مجموعــه از متخصصیــن و نیروهــای کار آمــد در ســایه همــکاری بــا بزرگتریــن تولیــد کننــدگان تجهیــزات ایمنــی جهــان و بهــره گیــری از دانــش فنــی و پشــتیبانی شــرکای بیــن المللــی ، ایــن شــرکت را مفتخــر بــه ارائــه خدمــات متمایــز و در خــور نیازهــای مشــتریان خویــش گردانیــده اســت.

  خدمــات و تجهیــزات ارائــه شــده توســط ایــن شــرکت قابــل اســتفاده در بخــش هــای گوناگــون از جملــه خطــوط انتقــال نفــت و گاز ، پالایشــگاه هــا ، مجتمــع هــای پتروشــیمی ، نیــرو گاه هــا ، کارخانجــات صنعتــی ، ســایت های ســاحلی و فراســاحلی ، فــرودگاه هــا ، آشــیانه هــای تجهیــزات پــروازی ، مجتمــع هــای اقامتــی و هتــل هــا ، مراکــز خریــد و مجتمــع هــای تجــاری ، اداری و مســکونی مــی باشــد.

سایر آگهی های این شرکت

 • کارشناس فروش و بازاریابی

  ۱ ماه قبل تمام وقت

آگهی‌های استخدام مرتبط

استخدام مهندس مکانیک

نیتا ماشین کیهان

۲ هفته قبل

پیگیری قطعی

  تهران 

  تمام وقت | توافقی 

استخدام مهندس مکانیک

آرمان موج فناور

۱ ماه قبل

پیگیری قطعی

  تهران 

  تمام وقت | توافقی 

  تهران 

  تمام وقت | توافقی 

استخدام مهندس مکانیک

فناوری مکاترونیک آکام

۱ ماه قبل

پیگیری قطعی

  تهران 

  پروژه ای | توافقی 

استخدام مهندس مکانیک ( ترجیحا خودرو)

سازمان خدمات پس از فروش شرکت سروش دیزل مبنا

۱ ماه قبل

پیگیری قطعی

  تهران 

  تمام وقت | توافقی 

استخدام مهندس مکانیک سیالات

پارس پژوهان

۱ ماه قبل

  تهران 

  پروژه ای | توافقی