بیش از ۱ ماه قبل

استخدام کارشناس فنی امنیت شبکه

ارسال رزومه
  • جزئیات موقعیت شغلی
  • درباره شرکت
نوع همکاری
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
کارشناسی
جنسیت
فرقی نمی کند

شرح شغل / وظایف

آشنایی با مباحث امنیت شبکه
تسلط کامل ( شامل طراحی، نصب، راه اندازی، Tshoot و پشتیبانی ) به یکی از فایروال های فورتی گیت یا سایبروم و سوفوس

الزامات / مهارت‌ها

داشتن مدرک CCNA و مدرک CCNP R&S الزامی است.
داشتن مدرک Security+ و مدارک دیگر دوره های امنیتی مزیت محسوب میشود.
آشنایی با برندهای دیگر فایروال مزیت محسوب میشود.
آمادگی برای ماموریت های خارج از تهران

معرفی ماهان شبکه

  • شرکت ماهان شبکه در سـال ۱۳۸۷ بـا هـدف ارائـه خدمـات تخصصـی در حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطــات تاســیس و دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت در تهــران و دفتــر جنــوب کشــور در شــیراز واقــع گردیــده اسـت. شـرکت از بـدو تاسـیس بـا تمرکـز بـر بـکار گیـری نیروهـای مجـرب و متخصـص ، بنیـان خـود را بـر ارائـه محصــولات و خدمــات در بالاتریــن کیفیــت نهــاده اســت . کسـب نمایندگـی از برتریـن شـرکتهای جهانـی فعـال در حـوزه امنیـت و زیـر سـاخت شـبکه و دریافـت گواهینامـه هـای معتبـر از مراجـع ذیصـلاح بـرای ارائـه خدمـات و محصـولات بـه سـازمانهای دولتـی و شـرکتهای خصوصـی از دیگـر اهـداف ایـن شـرکت مـی باشـد . گرایــش عمــده ماهان شبکه طــی ســالهای اخیر ، ارائــه خدمــات مهندسـی ، تخصصـی و توجـه و تمرکـز آن بـر محـور تحقیـق و توسـعه بـر اسـاس نیازهـای بـازار و مشـتریان بـوده اســت. ایــن تمرکــز و گرایــش، موفقیتهـای روزافزونــی را در ماموریـت هـای محولـه بــه همراه داشته است . در ماهـان شـبکه پایبنـدی بـه تعهـدات ، تمرکـز بـر مشـتری ، پاسـخگویی ، کار تیمـی ، نـو آوری و پیشـرفت از اصـول کلیـدی و بنیـادی شـرکت تلقـی شـده و تعامـلات شـرکت بـا ذینفعـان خـود بـر حـول ایـن محـور شـکل گرفتـه اسـت . ماهان شبکه مجوزها و عضویت های شرکت ماهان شبکه عبارتند از : عضو شورای عالی انفورماتیک کشور عضو نظام صنفی رایانه ای استان تهران عضو نظام صنفی رایانه ای استان فارس عضو انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران

سایر آگهی های این شرکت

  • کارشناس فروش

    بیش از ۱ ماه قبل تمام وقت

آگهی‌های استخدام مرتبط

بیش از ۱ ماه قبل

گارانتی کاربوم

استخدام کارشناس امنیت شبکه و اطلاعات

شرکت مدیریت و فناوری اطلاعات آرمان - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام کارشناس فنی شبکه

ایزی ارتباط پارس - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام کارشناس فنی

رادمان داده پردازی فرنام - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

بیش از ۱ ماه قبل

بیش از ۱ ماه قبل