ماهان شبکه

استخدام کارشناس فنی امنیت شبکه ( ۱ ماه قبل )

در ماهان شبکه

business_center

:سطح ارشدیت

کارشناس

domain

:گروه شغلی

سخت افزار / سرور و شبکه

access_time

:نوع همکاری

تمام وقت

حقوق مورد نظر :

توافقی

pin_drop
تهران | گاندی شمالی

الزامات

مقطع تحصیلی

کارشناسی

جنسیت

فرقی نمی کند

الزامات

۲ تا ۵ سال در زمینه مرتبط

داشتن مدرک CCNA و مدرک CCNP R&S الزامی است.

داشتن مدرک Security+ و مدارک دیگر دوره های امنیتی مزیت محسوب میشود.

آشنایی با برندهای دیگر فایروال مزیت محسوب میشود.

آمادگی برای ماموریت های خارج از تهران

دانش و مهارت

امنیت شبکه
100 % Complete

مهارت های رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

تعهد و انگیزه خدمت

وظایف و مسٔولیت ها

آشنایی با مباحث امنیت شبکه

تسلط کامل ( شامل طراحی، نصب، راه اندازی، Tshoot و پشتیبانی ) به یکی از فایروال های فورتی گیت یا سایبروم و سوفوس

شروع کنید (ارسال رزومه)

درباره شرکت

شرکت ماهان شبکه در سـال ۱۳۸۷ بـا هـدف ارائـه خدمـات تخصصـی در حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطــات تاســیس و دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت در تهــران و دفتــر جنــوب کشــور در شــیراز واقــع گردیــده اسـت. شـرکت از بـدو تاسـیس بـا تمرکـز بـر بـکار گیـری نیروهـای مجـرب و متخصـص ، بنیـان خـود را بـر ارائـه محصــولات و خدمــات در بالاتریــن کیفیــت نهــاده اســت . کسـب نمایندگـی از برتریـن شـرکتهای جهانـی فعـال در حـوزه امنیـت و زیـر سـاخت شـبکه و دریافـت گواهینامـه هـای معتبـر از مراجـع ذیصـلاح بـرای ارائـه خدمـات و محصـولات بـه سـازمانهای دولتـی و شـرکتهای خصوصـی از دیگـر اهـداف ایـن شـرکت مـی باشـد . گرایــش عمــده ماهان شبکه طــی ســالهای اخیر ، ارائــه خدمــات مهندسـی ، تخصصـی و توجـه و تمرکـز آن بـر محـور تحقیـق و توسـعه بـر اسـاس نیازهـای بـازار و مشـتریان بـوده اســت. ایــن تمرکــز و گرایــش، موفقیتهـای روزافزونــی را در ماموریـت هـای محولـه بــه همراه داشته است . در ماهـان شـبکه پایبنـدی بـه تعهـدات ، تمرکـز بـر مشـتری ، پاسـخگویی ، کار تیمـی ، نـو آوری و پیشـرفت از اصـول کلیـدی و بنیـادی شـرکت تلقـی شـده و تعامـلات شـرکت بـا ذینفعـان خـود بـر حـول ایـن محـور شـکل گرفتـه اسـت . ماهان شبکه مجوزها و عضویت های شرکت ماهان شبکه عبارتند از : عضو شوراي عالي انفورماتیك کشور عضو نظام صنفي رایانه اي استان تهران عضو نظام صنفي رایانه اي استان فارس عضو انجمن شرکتهای انفورماتیك ایران

مشاهده فرصت های شغلی این شرکت

26 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 26 روز کاری می‌باشد