استخدام کارشناس فروش و بازاریابی

گروه مهندسین آگراپاد

۱ ماه قبل

 • تمام وقت
 • توافقی
 • بازاریابی / تبلیغات / فروش
 • تهران, خیابان شریعتی، بالاتر از بلوار میرداماد، بن بست یاس، پلاک 10، طبقه 2
 • جزئیات موقعیت شغلی
 • درباره شرکت
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی
 • جنسیت:   فرقی نمی کند
 • بازه سنی:   ۲۰ تا ۳۵ سال
 • آشنا به سیستم های اعلام و اطفاء حریق

  دارا بودن سابقه کار مرتبط امتیاز در نظر گرفته می شود.

وظایف و مسئولیت ها

 •  بررسی راهکارهای گسترش بازار
 • تهیه لیست مشتریان بالقوه / ارتباط با آنها و اطلاع رسانی در خصوص توانمندی های شرکت
 • تهیه پروپوزال و پیشنهاد قیمت
 • تهیه مطالب و انجام هماهنگی های لازم جهت طراحی کاتالوگ و بروشورهای تبلیغاتی
 • هماهنگی جهت برگزاری جلسه با مشتریان
 • هماهنگی شرکت در نمایشگاه ها و همایش های مختلف
 • هماهنگی امور نمایندگان فروش شهرستان ها
 • به روز رسانی وب سایت شرکت
 • ثبت محصولات/خدمات در لیست محصولات مورد تأیید سازمان آتش نشانی
 • ثبت محصولات/خدمات در وندور لیست شرکتها، سازمان ها و نهادهای مختلف
 • سایر موارد ارجاع شده از طرف مدیریت

مهارت های رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • تعهد و انگیزه خدمت

معرفی گروه مهندسین آگراپاد

 • گــروه مهندســین آگراپادپایــار از پیشــروترین شــرکت هــای تامیــن کننــده تجهیــزات اعــام حریــق ، سیســتم هــای اطفــای حریــق ، سیســتم هــای ســرکوب آتــش گازی ، سیســتم هــای نظــارت ویدیویــی ، سیســتم هــای کشــف جرقــه و ســایر تجهیــزات مــورد نیــاز بخــش هــای گوناگــون از جملــه صنایــع نفــت و گاز ، نیــروگاه هــا ، کارخانجــات صنعتــی و صنعــت ســاختمان مــی باشــد. تجربیــات ارزشــمند تیــم مدیریتــی ، بهــره گیــری مجموعــه از متخصصیــن و نیروهــای کار آمــد در ســایه همــکاری بــا بزرگتریــن تولیــد کننــدگان تجهیــزات ایمنــی جهــان و بهــره گیــری از دانــش فنــی و پشــتیبانی شــرکای بیــن المللــی ، ایــن شــرکت را مفتخــر بــه ارائــه خدمــات متمایــز و در خــور نیازهــای مشــتریان خویــش گردانیــده اســت.

  خدمــات و تجهیــزات ارائــه شــده توســط ایــن شــرکت قابــل اســتفاده در بخــش هــای گوناگــون از جملــه خطــوط انتقــال نفــت و گاز ، پالایشــگاه هــا ، مجتمــع هــای پتروشــیمی ، نیــرو گاه هــا ، کارخانجــات صنعتــی ، ســایت های ســاحلی و فراســاحلی ، فــرودگاه هــا ، آشــیانه هــای تجهیــزات پــروازی ، مجتمــع هــای اقامتــی و هتــل هــا ، مراکــز خریــد و مجتمــع هــای تجــاری ، اداری و مســکونی مــی باشــد.

سایر آگهی های این شرکت

 • مهندس مکانیک

  ۱ ماه قبل تمام وقت

آگهی‌های استخدام مرتبط

  تهران 

  تمام وقت، پروژه ای | توافقی 

فوری

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی

مهرافرا

امروز

پیگیری قطعی

  تهران 

  تمام وقت | توافقی 

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش

راهبرد صنعت

۱ هفته قبل

پیگیری قطعی

  تهران 

  تمام وقت | توافقی 

  تهران 

  تمام وقت، پاره وقت | توافقی 

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی

کامیاب تجارت مهتاب

۱ ماه قبل

  تهران 

  تمام وقت | توافقی 

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی

پالیز تجهیز آرین

۱ ماه قبل

پیگیری قطعی

  تهران 

  تمام وقت | توافقی