۱ ماه قبل

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی

ارسال رزومه
 • جزئیات موقعیت شغلی
 • درباره شرکت
نوع همکاری
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
کارشناسی
جنسیت
فرقی نمی کند
بازه سنی
۲۰ تا ۳۵ سال

شرح شغل / وظایف


 •  بررسی راهکارهای گسترش بازار

 • تهیه لیست مشتریان بالقوه / ارتباط با آنها و اطلاع رسانی در خصوص توانمندی های شرکت

 • تهیه پروپوزال و پیشنهاد قیمت

 • تهیه مطالب و انجام هماهنگی های لازم جهت طراحی کاتالوگ و بروشورهای تبلیغاتی

 • هماهنگی جهت برگزاری جلسه با مشتریان

 • هماهنگی شرکت در نمایشگاه ها و همایش های مختلف

 • هماهنگی امور نمایندگان فروش شهرستان ها

 • به روز رسانی وب سایت شرکت

 • ثبت محصولات/خدمات در لیست محصولات مورد تأیید سازمان آتش نشانی

 • ثبت محصولات/خدمات در وندور لیست شرکتها، سازمان ها و نهادهای مختلف

 • سایر موارد ارجاع شده از طرف مدیریت

الزامات / مهارت‌ها

آشنا به سیستم های اعلام و اطفاء حریق
دارا بودن سابقه کار مرتبط امتیاز در نظر گرفته می شود.

معرفی گروه مهندسین آگراپاد

 • گــروه مهندســین آگراپادپایــار از پیشــروترین شــرکت هــای تامیــن کننــده تجهیــزات اعــام حریــق ، سیســتم هــای اطفــای حریــق ، سیســتم هــای ســرکوب آتــش گازی ، سیســتم هــای نظــارت ویدیویــی ، سیســتم هــای کشــف جرقــه و ســایر تجهیــزات مــورد نیــاز بخــش هــای گوناگــون از جملــه صنایــع نفــت و گاز ، نیــروگاه هــا ، کارخانجــات صنعتــی و صنعــت ســاختمان مــی باشــد. تجربیــات ارزشــمند تیــم مدیریتــی ، بهــره گیــری مجموعــه از متخصصیــن و نیروهــای کار آمــد در ســایه همــکاری بــا بزرگتریــن تولیــد کننــدگان تجهیــزات ایمنــی جهــان و بهــره گیــری از دانــش فنــی و پشــتیبانی شــرکای بیــن المللــی ، ایــن شــرکت را مفتخــر بــه ارائــه خدمــات متمایــز و در خــور نیازهــای مشــتریان خویــش گردانیــده اســت.

  خدمــات و تجهیــزات ارائــه شــده توســط ایــن شــرکت قابــل اســتفاده در بخــش هــای گوناگــون از جملــه خطــوط انتقــال نفــت و گاز ، پالایشــگاه هــا ، مجتمــع هــای پتروشــیمی ، نیــرو گاه هــا ، کارخانجــات صنعتــی ، ســایت های ســاحلی و فراســاحلی ، فــرودگاه هــا ، آشــیانه هــای تجهیــزات پــروازی ، مجتمــع هــای اقامتــی و هتــل هــا ، مراکــز خریــد و مجتمــع هــای تجــاری ، اداری و مســکونی مــی باشــد.

سایر آگهی های این شرکت

 • مهندس مکانیک

  ۱ ماه قبل تمام وقت

آگهی‌های استخدام مرتبط

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی (خانم)

موسسه حامیان سود و حساب - تهران

۳ روز قبل

پیگیری قطعی

استخدام مهندس فروش (دفتر مرکزی)

شرکت سالیان درب ماندگار - تهران

۴ روز قبل

استخدام کارمند فروش

شرکت تولیدی نیکل فرآیند - تهران

۵ روز قبل

پیگیری قطعی

استخدام کارشناس فروش بین الملل (زبان ترکی)

انتشارات بین المللی جنگل - تهران

۶ روز قبل

پیگیری قطعی

پیگیری قطعی

استخدام سرپرست فروش

بازرگانی جواهری - تهران

۲ هفته قبل

پیگیری قطعی