دارو سازی دکتر عبیدی

داروسازی و پزشکی

تاسیس ۱۳۲۵

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر