فرصت شغلی مرکز نوآوری ایران زمین}}

مرکز نوآوری ایران زمین

6 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 6 روز کاری می‌باشد