یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا

تحقیقاتی و تولیدی سیناژن

داروسازی و پزشکی

تاسیس ۱۳۷۳

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

فرصت‌های شغلی غیر‌فعال

مراحل فرآیند جذب درتحقیقاتی و تولیدی سیناژن

گام ۱

ارﺳﺎل رزوﻣﻪ ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﯿﻨﺎژن

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣ ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را در "ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﯿﻨﺎژن " ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ رزوﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ [email protected] ارسال نمایند.

گام ۲

ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮی رزوﻣﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ رزوﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﺎژن

ﮐﻠﯿﻪ رزوﻣ ﻪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻃﺒﻘ ﻪﺑﻨﺪی ﻣ ﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺎﻧﮏ رزوﻣ ﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣ ﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

گام ۳

اﻧﺘﺨﺎب واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

رزوﻣ ﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﺬب و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﺑﺮرﺳﯽ ﻣ ﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻟﯿﺴﺘﯽ از رزوﻣ ﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ.

گام ۴

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ

در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺼﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻﻮرت ﻣ ﯽﮔﯿﺮد. ﻫﺪف ﺷﻔﺎ فﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت رزوﻣ ﻪای و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺖ.

گام ۵

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ

اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﯾﺎ ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣ ﯽﮔﯿﺮد. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ داﻧﺸﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ.

گام ۶

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رﻓﺘﺎری

اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﯿﺪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻮرت ﻣ ﯽﮔﯿﺮد. ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﻣﻬﺎر تﻫﺎی رﻓﺘﺎری و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﻨﺎژن ﻣ ﯽﭘﺮدازﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎون واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻓﺮد را از ﻧﻈﺮ ﺗﻄﺎﺑﻖ وﯾﮋﮔ ﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣ ﯽﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺧﺼﻮص ﺟﺬب ﻓﺮد ﺗﺼﻤﯿ ﻢﮔﯿﺮی ﻣ ﯽﺷﻮد.

گام ۷

اطلاع رسانی نتیجه فرآیند استخدام به کارجو

نتیجه مصاحبه (تائید یا عدم تائید) به اطلاع متقاضی کار می رسد و در خصوص شرایط کار و حقوق درخواستی با وی مذاکره صورت می گیرد. در صورت رسیدن به توافق، هماهنگی نهایی به منظور شروع همکاری صورت می گیرد.

25 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 25 روز کاری می‌باشد