فرصت شغلی و استخدامی های جدید ایپیک}}

ایپیک

تجارت الکترونیک

۱ تا ۱۰ نفر

27 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 27 روز کاری می‌باشد