آگهی استخدام انتقال داده های آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

آی تی

تاسیس ۱۳۸۲

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

فرصت‌های شغلی غیر‌فعال

مراحل فرآیند جذب درانتقال داده های آسیاتک

گام ۱

درج ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺬب

ﭘﺲ از ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن و اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺟﺬب ﻧﯿﺮو، واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑ ﻊاﻧﺴﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋ یﻫﺎی ﺟﺬب ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﺻ ﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ، ﮐﺎﻧﺎ لﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﻘﺘﻀﯽ و ﺷﺒﮑ ﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن رزو مﻫﺎی ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

گام ۲

ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی رزوﻣﻪ ﻫﺎ

رزوﻣ ﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﻓﺮﺻ ﺖﺷﻐﻠﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﯽﺷﻮﻧﺪ.

گام ۳

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ

ﻫﻤﮑﺎران ﺗﯿﻢ ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن، ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺮاﯾﻂ، رﻓﻊ ﺳﻮاﻻت و اﺑﻬﺎﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣ ﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

گام ۴

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ – ﺗﺨﺼﺼﯽ (Technical Interview)

اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه و ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺨﺼﺺ در آن ﺣﻮزه ﺻﻮرت ﻣ ﯽﭘﺬﯾﺮد.

گام ۵

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری ( CBBI Interview)

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮ نﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﻣﻬﺎر تﻫﺎی رﻓﺘﺎری و ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻣﯿﺰان اﻧﻄﺒﺎق اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارز شﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣ ﯽﭘﺮدازﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒ ﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ رﻓﺘﺎری و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪ لﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ، از آزﻣﻮ نﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﯽﮔﺮدد.

گام ۶

ﮐـﺎﻧــﻮن ارزﯾﺎﺑــﯽ و ﮐﻤﯿﺘــ ﻪﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼــﯽ (Assessment Center)

ﺑﺮای ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ، از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺘ ﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮ نﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕ ﯽﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﯽﮔﺮدد.

گام ۷

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و اﻧﺘﺨﺎب

ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و رﻓﺘﺎری در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﺬب ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﻌﺎون واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤ ﻊﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺗﺼﻤﯿ ﻢﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣ ﯽﭘﺬﯾﺮد.

گام ۸

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اداری و ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ-اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﺮاﺟﻊ ذ یﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اداری ، ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻃﺐ ﮐﺎر و ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫ ﯽﻫﺎی ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺻﻮرت اﺧﺬ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾ ﻪﻫﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺬب ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣ ﯽﮔﺮدد.

23 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 23 روز کاری می‌باشد