آگهی استخدام انتقال داده های آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

آی تی

تاسیس ۱۳۸۲

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

فرصت‌های شغلی فعال ۱۳

فرصت‌های شغلی غیر‌فعال

مراحل فرآیند جذب درانتقال داده های آسیاتک

گام ۱

درج ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺬب

ﭘﺲ از ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن و اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺟﺬب ﻧﯿﺮو، واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑ ﻊاﻧﺴﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋ یﻫﺎی ﺟﺬب ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﺻ ﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ، ﮐﺎﻧﺎ لﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﻘﺘﻀﯽ و ﺷﺒﮑ ﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن رزو مﻫﺎی ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

گام ۲

ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی رزوﻣﻪ ﻫﺎ

رزوﻣ ﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﻓﺮﺻ ﺖﺷﻐﻠﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﯽﺷﻮﻧﺪ.

گام ۳

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ

ﻫﻤﮑﺎران ﺗﯿﻢ ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن، ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺮاﯾﻂ، رﻓﻊ ﺳﻮاﻻت و اﺑﻬﺎﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣ ﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

گام ۴

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ – ﺗﺨﺼﺼﯽ (Technical Interview)

اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه و ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺨﺼﺺ در آن ﺣﻮزه ﺻﻮرت ﻣ ﯽﭘﺬﯾﺮد.

گام ۵

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری ( CBBI Interview)

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮ نﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﻣﻬﺎر تﻫﺎی رﻓﺘﺎری و ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻣﯿﺰان اﻧﻄﺒﺎق اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارز شﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣ ﯽﭘﺮدازﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒ ﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ رﻓﺘﺎری و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪ لﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ، از آزﻣﻮ نﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﯽﮔﺮدد.

گام ۶

ﮐـﺎﻧــﻮن ارزﯾﺎﺑــﯽ و ﮐﻤﯿﺘــ ﻪﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼــﯽ (Assessment Center)

ﺑﺮای ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ، از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺘ ﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮ نﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕ ﯽﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﯽﮔﺮدد.

گام ۷

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و اﻧﺘﺨﺎب

ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و رﻓﺘﺎری در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﺬب ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﻌﺎون واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤ ﻊﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺗﺼﻤﯿ ﻢﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣ ﯽﭘﺬﯾﺮد.

گام ۸

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اداری و ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ-اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﺮاﺟﻊ ذ یﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اداری ، ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻃﺐ ﮐﺎر و ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫ ﯽﻫﺎی ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺻﻮرت اﺧﺬ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾ ﻪﻫﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺬب ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣ ﯽﮔﺮدد.

21 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 21 روز کاری می‌باشد