clear
یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا

گروه احسان

نیرو و انرژی

تاسیس ۱۳۶۸

۵۰ تا ۲۵۰ نفر

مراحل فرآیند جذب درگروه احسان

گام ۱

غربالگری رزومه های ارسال شده

در مرحله اول رزومه های ارسال شده توسط واحد منابع انسانی متناسب با شرايط احراز غربال می شود و برای مديريت مربوطه ارسال می گردد.

گام ۲

ارسال رزومه های غربال شده به واحد مربوطه

رزومه های مورد تاييد واحد منابع انساني برای مديران مربوطه ارسال می گردد، پس از تاييد توسط مدير مربوطه، در صورتی که سوابق کاری و تحصیلاتی متقاضيان با شرایط احراز شغل تطابق داشته باشد، برای مصاحبه تلفنی با آنها تماس گرفته می شود.

گام ۳

مصاحبه تلفنی

با متقاضيانی كه مورد تاييد هستند مصاحبه تلفنی می شود و در مورد سوابق كاری به صورت مختصر سوال هايی پرسيده می شود.

گام ۴

دعوت متقاضيان تاييد شده برای مصاحبه حضوری اوليه

متقاضيانی كه در مصاحبه تلفنی مورد تاييد باشند، برای مصاحبه حضوری دعوت می شوند. در اين مصاحبه شایستگی های رفتاری متقاضيان و ميزان انطباق آن با شایستگی های مدنظر و فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه می شوند.

گام ۵

ارسال لينك تست شخصيتی

برای رده های مديريتی بعد از تاييد در مصاحبه اول و برای رده های كارشناسی بعد از مصاحبه تخصصی لينك تست شخصيت شناسی ارسال می گردد. اگر متقاضيان از پروسه استخدام خارج شوند از طريق پيامك يا ايميل بازخورد دریافت می کنند. هم چنین جهت قدردانی از حضور در پروسه استخدام نتیجه تست شخصيت جهت توسعه فردی برايشان ارسال می گردد.

گام ۶

دعوت متقاضيان تاييد شده برای مصاحبه تخصصی

مصاحبه تخصصی بعد از تائيد مصاحبه اول خواهد بود. برای پست های كليدی و استراتژيك، متقاضی به كميته استخدام (با حضور مديرعامل و مديران ارشد سازمان) نيز دعوت خواهد شد.

گام ۷

مذاکرات استخدامی و ارسال ایمیل مدارک

در صورتی كه فرد كليه مراحل استخدامی را با موفقيت پشت سر بگذارد، مذاكرات اوليه انجام و زمان آغاز كار مشخص می گردد. مدارك مورد نياز استخدامی، آيين نامه اداری و دفترچه آشنايی با گروه احسان برای افراد ايميل شده و زمانی برای تحويل مدارك و امضای قرارداد معين می گردد.

گام ۸

جامعه پذیری و آشناسازی کارکنان جدید

در سه ماه اولیه ورود فرد به سازمان دوره آزمایشی او شروع شده و آشناسازی و جامعه پذیری به جريان خواهد افتاد. در این دوره همكار جديد با فرهنگ سازمان، واحد کاری، همکاران، رويه ها و قوانین کلی شرکت آشنا خواهد شد. در صورتی كه فرد، سرپرست/مدير باشد، يك منتور سازمانی برای ارائه راهنمايی های لازم برای هماهنگی بيشتر با فرهنگ و قوانين سازمان به او معرفی می شود.

24 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 24 روز کاری می‌باشد