فرصت شغلی تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

آی تی

تاسیس ۱۳۸۹

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

مراحل فرآیند جذب درتجارت الکترونیکی ارتباط فردا

گام ۱

ﺗﮑﻤﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﺎ ارﺳﺎل رزوﻣﻪ

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن می ﺗﻮاﻧﻨﺪ رزوﻣﻪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎنهﻫﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ، ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

گام ۲

ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ رزوﻣﻪ

رزومهﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎخصﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ و رزومهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

گام ۳

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری

ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺗﻤﺎم رزومهﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺋﯿﺪ آﻧﻬﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.

گام ۴

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﺬب

ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ، ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﺬﺑﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺎون ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﺬب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.)

19 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 19 روز کاری می‌باشد