آگهی کار در صنایع غذایی ماسترفوده (بایودنت)

صنایع غذایی ماسترفوده (بایودنت)

مواد مصرفی و غذایی

تاسیس ۱۳۹۱

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

فرصت‌های شغلی فعال ۲۸

فرصت‌های شغلی غیر‌فعال

19 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 19 روز کاری می‌باشد