یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا

آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس

نفت، گاز و پتروشیمی

تاسیس ۱۳۵۴

بیش‌از ۱,۰۰۰ نفر

معرفی آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس :

ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺮﻛﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎیی و ﻇﺮﻓﻴ ﺖﻫﺎی ﻋﻈﻴﻢ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری در اﺟﺮای ﻃﺮ حﻫﺎی EPC در ﭘﺮوژ هﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﭘﺮوژ هﻫﺎی ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ روز ﺻﻮرت ﻣ ﯽﮔﻴﺮد. ﺷﺮﻛﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ۵۰۰۰ ﺷﺮﻛﺖ اﺻﻠﯽ و ﭼﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺻﻮرت ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ، اﺟﺮا، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ، راه اﻧﺪازی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ، ﺣﻔﺎری و آﻣﺎده ﺳﺎزی و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎ کﺑﺮداری در ﺣﺠﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ، اﺟﺮای اﺑﻨﻴﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺘﻮﻧﯽ و ﺳﺎزه ای ﻓﻠﺰی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن و ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨ ﻚﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﯽ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو، ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﻧﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوژ هﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﯽ، ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﯽ ﻛﺸﻮر از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

میانگین سنی همکاران آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس :

مسن‌ترین همکار
۶۱ سال
جوان‌ترین همکار
۲۰ سال

سطح تحصیلی همکاران آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﻮس :

دکترا
۲ ٪
کارشناسی‌ارشد
۱۹ ٪
کارشناسی
۵۲ ٪
فوق دیپلم
۳ ٪
دیپلم
۱۳ ٪

جذابیت‌های سازمان :

ساعات کاری منعطف

بیمه تکمیلی

پاداش عملکردی

پزشک سازمانی

ناهار

میان وعده

تسهیلات رفاهی

تسهیلات ورزشی

کتابخانه

جشن‌های تولد

برنامه‌های آموزشی

پارکینگ

امکانات تفریحی

نشانی :

بزرگراه همت،خیابان شیراز جنوبی،خیابان آقا علی خانی،خیابان گلستان،بن بست ۱۲متری سوم،شماره ۲