یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا

تحقیقاتی و تولیدی سیناژن

داروسازی و پزشکی

تاسیس ۱۳۷۳

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

تاریخچه و داستان رشد

شرکت سیناژن در سال 1373 با هدف تولید محصولات بیوتکنولوژی نوین تاسیس گردید. حرکتی که از همت و ایده ی چهار متخصص کوشا آغاز گردید به تولد بزرگترین تولید کننده محصولات بیوتکنولوژی پزشکی در منطقه منجر شد. فعالیت بر تحقیق و توسعه در حوزه بیوتکنولوژی به منظور تامین نیاز بازار منطقه ای اولویت اصلی سیناژن بود. آنزیم ها، معرفهای بیولوژی مولوکولی، کیتهای تشخیصی PCR، اولین محصولات سیناژن بوده و بهره مندی از زیرساختهای تخصصی تکنولوژیک، شرکت سیناژن را بر آن داشت تا اقدام به تولید آنتی بادی های مونوکلونال تشخیصی گروهای خونی بنماید.

جوایز و دستاورد‌های

کسب تقدیرنامه صادرکننده نمونه کشور از سازمان صنعت، معدن و تجارت، -

چشم انداز سازمان

آرمانمان ایستادن بر بلندای کیفیت و شناخته شدن به عنوان شرکتی پیشرو، نوآور، متعالی و ارزش آفرین برای بیماران ، مشتریان، کارکنان، شرکای تجاری، سرمایه گذاران وجامعه جهانی است که در آن زندگی میکنیم

ماموریت سازمان

خودباوری و اعتماد به دانش و تعهد نیروی انسانی جوان ومجرب، هدف سیناژن را ورود به بازارهای دارویی بین المللی قرارداد تا با بنا نهادن فردایی روشنتر و سالمتر برای آینده بیماران رسالتخود را در ارتقای سلامت ایفا نماید

ارزش‌های سازمان

پایبندی به اصول اخلاقی کسب و کار

صداقت

تلاش و پشتکار

سرآمدی در کیفیت

بهبود مستمر سازمانی

نیرو‌های کلیدی

خانم دکتر حامدی فر

مدیر عامل سیناژن

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻏﯿﺎﺛﯽ

ﻣﻌﺎون ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻨﺎژن

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻏﯿﺎﺛﯽ ﻣﻌﺎون ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻨﺎژن، از ﺳﺎ لﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ، در ﺑﺨ ﺶﻫﺎ و ﭘﺴ ﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘ ﻪاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻻ در ﺳﯿﻨﺎژن، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺎون ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

روایت کارکنان

داود معتمدی

مدیر توسعه آتی

سیناژن یعنی ایجاد تبسم، شادی و امید برای منتظران سلامتی