یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا

انتقال داده های آسیاتک

آی تی و تلکام

تاسیس ۱۳۸۲

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

تاریخچه و داستان رشد

چشم انداز سازمان

ما ﺗﺎ اﻓﻖ 1404 سازمانی خواهیم بود ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب اول ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽِ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت رﮔﻮﻻﺗﻮری و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد آوری ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ماموریت سازمان

ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ رﺷﺪ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻓــﺮاﮔﯿــــﺮ

نیرو‌های کلیدی

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی

ﻣﺪﯾﺮﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﺳﯿﺎﺗﮏ

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی ﻣﺪﯾﺮﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﺳﯿﺎﺗﮏ، داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای رﻓﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 12 سال در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺘﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮان، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.