آگهی استخدام انتقال داده های آسیاتک

انتقال داده های آسیاتک

آی تی

تاسیس ۱۳۸۲

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

تاریخچه و داستان رشد

سازمان متدولوژی توسعه مسیر شغلی کارکنان را بر اساس سه الگوی : "کارراهه مبتنی بر پُست سازمانی(Career Path by Position)" ، "کارراهه مبتنی بر عملکرد (Career Path by Performance)" و "کارراهه مبتنی بر کارکنان(Career Path by People)" قرار داده است که با این رویکرد طی دو سال اخیر بیش از 250 جابجایی درورن سازمانی و گردش شغلی (Horizontal) و نیز بیش از 30 ارتقای درون سازمانی(Vertical) داشته است ؛ همچنین توسعه دانشی با بیش از 26000 نفرساعت آموزش در قالب 216 دوره (129 دوره تخصصی و 87 دوره عمومی) در سال 98 برگزار گردیده است.

چشم انداز سازمان

ما ﺗﺎ اﻓﻖ 1404 سازمانی خواهیم بود ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب اول ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽِ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت رﮔﻮﻻﺗﻮری و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد آوری ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ماموریت سازمان

ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ رﺷﺪ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻓﺮاﮔﯿﺮ

ارزش‌های سازمان

ارزش آفرینی برای مشتریان

یکپارچگی و هماهنگی جهت رسیدن به اهداف

پایبندی به سیستم ها و بهبود مستمر

پاسخگویی، درستی و صداقت مسئولانه

نیرو‌های کلیدی

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی

ﻣﺪﯾﺮﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﺳﯿﺎﺗﮏ

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی ﻣﺪﯾﺮﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﺳﯿﺎﺗﮏ، داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای رﻓﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 12 سال در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺘﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮان، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.