مدیریت روشمند

درباره مدیریت روشمند

شرکت مدیریت روشمند، در حوزه توسعه سرویس اینترنتی برنامه ریزی استراتژیک فعالیت می کند. این سرویس اینترنتی یک پلتفرم نرم افزاری برای برنامه ریزی در سازمان ها می باشد. از طریق این سرویس شرکت ها و افراد می توانند برای اجرای استراتژی یا تصمیمات اساسی خود برنامه ریزی کنند. تصمیمات و اهداف بلند مدت سازمان خود را با کارها و فعالیتهایی که روزانه در سازمان انجام می شود همسو کنند و برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود برای همه افراد و بخش های سازمان قدمها و گام های اجرایی تعریف نمایند. این سرویس به مخاطبان خود کمک می کند تا چگونگی و میزان تحقق اهداف خود را ارزیابی کنند و از عملکرد خود بازخورد گرفته و به همه افراد شرکت بازخورد صحیح بدهند.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید