فیلپا

درباره فیلپا

فیلپــا بــا ســابقه ی درخشــان تولیــد مبلمــان و پارتیشــن اداری و بــه عنــوان اولیــن تولید‌کننــده مبلمــان مــدولار در ایــران، قــادر بــه تجهیــز فضاهــای اداری در ســطوح مختلــف اســت.

کیفیــت مــواد اولیــه‌ی محصــولات فیلپــا، موجــب مانــدگاری و دوام مبلمــان می‌شود و طراحی هوشــمند و مــدولار محصــولات، علاوه بــر امــکان ایجــاد تنــوع در چیدمــان، تجربــه‌ی متفاوتــی را در اختیــار کاربــران قــرار می‌دهــد.

فیلپــا بــا تهیــه نقشــه‌های فنــی و طرح‌بنــدی مناســب بــرای هــر پــروژه، شــرایط انتخــاب دقیــق و آگاهانــه مبلمــان را فراهــم و بــا ارائــه‌ی راه حل‌هــای تخصصــی تــا انتخــاب مناســب‌ترین محصــول شــما را همراهــی می‌کنــد.

هــدف فیلپــا ارائــه‌ی محصولی بــا کیفیــت و طراحی منحصر به فــرد اســت کــه نــه تنهــا بهتریــن کارایی را بــه شــما می‌دهــد، بلکــه به فضای کار شما، هویتــی شــخصی می‌بخشــد.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید