شهریار ترابر آسیا

درباره شهریار ترابر آسیا

  • تعداد نفرات: ۱۰ تا ۵۰ نفر

مجموعه بین المللی شهریارترابرآسیادرسال۸۵بامحوریت فعالیتهای لجستیکی،فروش کالاوخدمات تاسیس شدوهم اکنون درحال افزایش مجموعه های خودمیباشد.مادر سازمان خودعمیقابه ایجادمحیط کاری شاداب و پویا براساس صداقت ومسئولیت پذیری درانجام کار،سرعت وصرفه،هدفدارومنظم کارکردن وامانت داری معتقدیم.برای بزرگترشدن خانواده خودبه دنبال همکارانی می‌گردیم که توانایی فنی،دانش کافی وشایستگی فردی لازم مانندمشتاق آموزش بودن و پیشرفت درفضایی رقابت پذیر بااستانداردهای روزدنیارابرای همراهی دراین خانواده‌ی دوست‌داشتنی داشته باشند

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید