تیپاکس

میدان فردوسی-خیابان نجات الهی-پلاک۳۸-واحد۲

 • سایت: tipaxco.com
 • سال تاسیس: ۱۳۳۳
 • تعداد نفرات: بیش‌از ۱,۰۰۰ نفر
 • صنعت: پخش و توزیع

ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ ﺑﺮﻧﺪی ﭘﯿﺸﺮو در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺴﺖ و ﮐﻮرﯾﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﭼﻮن از طرفی نزدیک ۶۰ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﭘﺴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان درﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و زﻧﺠﯿﺰه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﮐﻨﺎر ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎب ﭘﺴﺘﯽ اﯾﺮان (ﺗﯽ ﻫﺎب) و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ، روزاﻧﻪ ۵۰۰۰ نفر با همکاری بیش از ۳۰۰ نمایندگی، ۵۰ هزار بسته را ”ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ” می ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺎیﺗﯿﭙﺎﮐﺲ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ.

چشم انداز سازمان

ارﺳﺎل ﺳﺮﯾﻊ، دﻗﯿﻖ و اﯾﻤﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ

ماموریت سازمان

مامورﯾﺖ ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮرﯾﺮی سریع ،دﻗﯿﻖ، اﯾﻤﻦ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.

امکانات و جذابیت‌ها

بیمه تکمیلی

تسهیلات رفاهی

پزشک سازمانی

جشن‌های تولد

کتابخانه

پارکینگ

اردوهای تیمی و آموزشی

پاداش عملکردی

برنامه‌های آموزشی

سرویس حمل و نقل

ناهار

نیروهای کلیدی

 • تیپاکس

  مهرداد فاخر مدیر عامل

 • تیپاکس

  دﮐﺘﺮ ﻧﮕﺎر ﻣﻌﺘﻤﺪی ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ

  ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺑﺎزی و ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی دارد و از ﮔﯿﻤﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ در واﺣﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ارزش‌های سازمان

 • رضایت مشتری

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید