آیهان

درباره آیهان

ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن آﯾﻬﺎن ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻓﻠﺰ با رویکرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ اﻓﺰودﻧﯽ و ساخت انواع پرینترهای سه بعدی کارآمد و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی شروع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده است.
با ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ راه اﻧﺪازی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎﺧﺖ اﻓﺰودﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، همکاری ﺑﺼﻮرت ﺷﺮﮐﺖ اﺳﭙﯿﻦ آف و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ آوری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ارائه تجهیزات و راه حل های پرینت سه بعدی مواد پلیمری، سرامیکی، کامپوزیتی و فلزی در این شرکت صورت می گیرد.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید