امیرحسین عیوضخانی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۱

مهندسی معماری

دانشگاه خزر محموداباد ، کارشناسی معدل , ۱۶.۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت مهندسی پندار صنعت دریا

، هنر/طراحی

، کارشناس