مجید منصوری

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

نرم افزار کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد تهران شمال ، کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری