اسرا شاهسون طغان

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز ، کارشناسی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

مدیریت اجرایی

مدیریت استراتژیک ، دانشگاه علوم و تحقیقات قزوین ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۹

یکتا پارس پیام

، سایر

، کارشناس

دی ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳

پارس فنون افق

، مالی و حسابداری