روژین جمشیدی

متولد:

۲۰ - ۱ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

علوم آزمایشگاهی

انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۹۳ تاکنون

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

، سایر

خلاصه فعالیت‌ها : کار در بخش های تخصصی مانند الکتروفورز کپیلاری و تست های ایمنو فلورسانس