مصومه ابراهیمی

متولد:

۱۰ - ۱۲ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

روانشناسی

بالیینی ، دانشگاه غیرانتفاعی رحمان ، کارشناسی معدل , ۱۵

خلاصه فعالیت‌ها , اشنابه امورسیستمی ودفتری ،دوسال سابقه کاردربیمارستان دولتی امام سجاددربخش داروخانه سرپایی وانباردارویی،ومنشی بخش

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

روانشناسی

بالینی ، دانشگاه غیرانتفاعی رحمان ، کارشناسی معدل , ۱۵

افتخارات

گرفتن چندتشویقی ازاستان