رسول فتاحی پور

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تاکنون

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه دانشکده فنی و حرفه ای دزفول معدل , ۱۵.۰۳

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه دانشگاه دانشکده فنی و حرفه ای دزفول معدل , ۱۵.۰۳

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه جهاد دانشگاهی اهواز ، کارشناسی معدل , ۱۳.۷۵

۱۳۹۴ تاکنون

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه دانشگاه یاسین بروجرد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۴۸

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری