رزومه اصلی

Fahimeh Zamani

متولد:

۲۹ - ۵ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

شیمی

محض ، دانشگاه اراک ، کارشناسی معدل , ۱۵

خلاصه فعالیت‌ها , در این با مبانی شیمی و آزماییشگاههای شیمی که در آن با اصول اولیه سنتز ترکیبات شیمیایی، تیتراسیونها، کار با دستگاههای مختلف شیمی مثل پی اچ متر ، هدایت سنج و یو وی آشنا شده ام.

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

شیمی

معدنی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

خلاصه فعالیت‌ها , پروژه کارشناسی ارشد اینجانب در مورد سنتز و شناسایی ترکیبات آلی آمیدی بوده و سپس تهیه کمپلکسهای آمیدی می‌باشد که حاصل این تلاش یک مقاله ISI و یک مقاله داخلی می‌باشد. در این دوره تجربه کار با دستگاههای UV-Vis و FTIR و ولتامتری چرخه ای را یافتم و همچنین با نرم افزارهای شیمی از جمله Chemdraw و ORTEP آشنایی کاری پیدا کرده ام.

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

شیمی

معدنی (آلی فلزی) ، دانشگاه اراک ، دکتری معدل , ۱۹

خلاصه فعالیت‌ها , پروژه دکتری اینجانب در مورد سنتز و شناسایی ترکیبات کمپلکسهای آلی و بارگذاری آنها بر روی بستر زئولیت میباشد و سپس به بررسی کاربرد کاتالیستی در تهیه ترکیبات آلی متنوع پرداخته و همچنین رفتار بیولوژیکی آنها برررسی شد. حاصل این تلاش در چهار مقاله ISI و چهار مقاله داخلی منتشر شده است. • نه ماه از دوران دکترای اینجانب با عنوان فرصت مطالعاتی در دانشگاه مونترال کانادا گذرانده شده است و در مورد سنتز و شناسایی ترکیبات آلی فلزی و بررسی کاربرد کاتالیستی آنها می‌باشد که حاصل آن مقاله ISI تحت چاپ میباشد. در طول این دوره 7 پروژه طراحی و به سرانجام رسید و حاصل آن آشنایی کامل با چگونگی انجام کارهای تحقیقاتی از پایه و چگونگی پیشبرد آن تا مراحل نهایی می باشد. در طول انجام کار تجربه کار با دستگاههای مختلف از جمله • رزونانس مغناطیس هسته (NMR) • کروکاتوگرافی گازی و جرمی (GC-MS) • مادون قرمز (FTIR) • کروماتوگرافی با کارایی بالا (HPLC) • کارل فيشر • (الکتروشیمیایی)CV • UV-Vis ، Glovebox • فلورسانس و فسفرسانس به دست آمده است. همچنین دارای آشنایی کامل با آنالیزهای همچون XRD و BETو SEM و EDX و DRS به دست آمد.

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۰

شرکت رهپویان کامیار

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس آزمایشگاه

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : این شرکت همکار اداره استانداره و اداره غذا و دارو می‌باشد. کار این شرکت در زمینه کنترل کیفیت می‌باشد. در طول این دوره با چگونگی انحام آزمایشات کنترل کیفیت بر اساس SOP اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو آشنا شدم و همچنین با دستگاههایی همچون کوره الکتریکی و پی اچ متر و رطوبت سنح و UV-Vis تجربه کاری پیدا کردم.

مهر ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳

شرکت پیشگامان محیط زیست پاک

، ایمنی و محیط زیست

، همکار آزمایشگاه

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : این شرکت تحت نظارت هیئت علمی دانشگاه اراک و پارک علمی و فناوری می‌باشد. کار این شرکت در زمینه کنترل کیفیت آب و سنتز و شناسایی ترکیبات شیمیایی از جمله زئولیتها می‌باشد.

پروژه‌ها

سنتز و شناسایی لیگاند آلی آمیدی و کمپلکسهای آمیدی

مجری

در این پروژه ابتدا لیگاند آلی در شرایط بدو حلال از طریق واکنش تراکمی تهیه گردید و بعد از شناسایی و تعیین ساختار آن با یونهای فلزی وارد واکنش شد و کمپلکسهای مربوطه تهیه و خالص سازی و مورد شناسایی با دستگاههای FTIR, UV-Vis, NMR, CV , آنالیز عنصری قرار گرفتند. حاصل این تلاش در قالب یک مقاله ISI و یک مقاله داخلی ثبت گردید. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277538710002056

تهیه ی هیبریدهای آلی-معدنی وبررسی رفتارهای بیولوژیکی آنها

طراح و مجری

در این پروژه ابتدا لیگاند آلی و کمپلکسهای مربوط به آن و سپس پلیمر معدنی MCM-41 و زئولیت NaY تهیه شدند. پلیمرهای معدنی را به وسیله گروههای آلی اصلاح گردیدند و سپس وارد واکنش با کمپلکسهای تهیه ی شده گردیدند. در ادامه به بررسی رفتار آنتی باکتریال این ترکیبات در مقابل چهار نوع باکتری پرداخته شد. در طی انجام این پروژه ترکیبات با انواع دستگاهها از جمله FTIR و XRD و BETو SEM و EDX و DRS و UV-Vis و NMR مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند. نتایج مربوطه در ژورنال Microporous and Mesoporous Materials و در یک مقاله داخلی به چاپ رسیده است. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181115001444

تثبیت لیگاندهای آلی و کمپلکسهای مربوط به آن بر روی بسترهای زئولیتی و بررسی نقش کاتالیستی آنها برای انجام سه دسته از واکنشهای آلی

طراح و مجری

در این پروژه ابتدا از واکنش تراکمی بسترهای معدنی (زئولیت NaY و MCM-41) با ترکیب آلی مورد نظر هیبرید آلی-معدنی دلخواه تهیه شد و سپس از ترکیب آنها با یونهای فلزی، کمپلکسها دلخواه تشکیل شدند. ترکیبات به دست آمده کاتالیزورهای دلخواه برای تهیه ی انواع ترکیبات آلی از جمله استرها، ترکیبات حاصل واکنش دیلزآلدر و تراکم آلدولی هستند. در طی انجام این پروژه ترکیبات با انواع دستگاهها از جمله FTIR و XRD و BETو SEM و EDX و DRS و UV-Vis و GC-MS و NMR مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند. حاصل این تلاش در یک مقاله چاپ شده و یک مقاله تحت چاپ و سه مقاله داخلی ارائه شده است. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181116000743

مشتق سازی بر روی ترکیبات آلی از طریق کمپلکسهای آلی فلزی مربوط به آنها

مجری

در این پروژه که در دوران فرصت مطالعاتی اینجانب در دانشگاه مونترال کانادا انجام شد، ابتدا به سنتز ترکیب آلی فلزی پرداخته شد و سپس این ترکیب را با الکها و آمینهای متفاوت وارد واکنش گردید و نتیجه مشتق سازی انجام شد. در ضمن آشنایی و کسب تجربه در خصوص تهیه ی ترکیبات آلی فلزی با دستگاههای کارل فیشرUV-Vis ، Glovebox، CV و GC-MS نیز به طور مداوم کار شد. حاصل این تلاش یک مقاله تحت چاپ و ارائه در کنفرانس در شهر کبک سیتی میباشد.

تهیه ی مشتقات امیدینی از طریق ترکیبات آلی فلزی در دمای اتاق

مجری

در این پروژه ترکیبات آلی فلزی را از طریق واکنش گرینیارد تهیه شدند و سپس به عنوان کاتالیست در واکنش تراکمی نیتریلها و آمینها به کار برده شدند. تمام واکنشها در شرایط ملایم دمای اتاق انجام شدند. ترکیبات به وسیله FTIR و UV-Vis و GC-MS و NMR و CV شناسایی شدند.

تهیه ی ترکیبات آلی فلزی با هیدرید فعال و کاربرد آن برای واکنش افزایشی هیدروسیلاناسیون

مجری

از دیگر پروژههای انجام شده در طول فرصت مطالعاتی: در این پروژه از واکنش ترکیب آلی فلزی فسفر دار با مشتقات متیل سیلان در شرایط واکنش متنوع ترکیب آلی فلزی هیدرید دار تهیه شد. در حین انجام کار به دنبال بهینه و آسان ترین شرایط انجام واکنش پرداخته شد. سپس از ترکیب تهیه شده در واکنش هیدروسیلانسیون ترکیبات اولفینی استفاده شد.

کنترل کیفیت آب (اندازه گیری BOD و COD) قبل و بعد تصفیه مربوط به یک شرکت داروسازی و قالیشویی

مجری

در این پروژه فاضلاب مربوط به یک شرکت داروسازی و یک قالیشویی قبل و بعد از ستون تصفیه تهیه شده مورد اندازه گیری BOD و COD قرار گرفتند که نشان موثر بودن ستون تصفیه تهیه شده بود.

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

شیمی

100% Complete

رزونانس مغناطیس هسته (NMR)

100% Complete

کروکاتوگرافی گازی و جرمی (GC-MS)

100% Complete

مادون قرمز (FTIR)

100% Complete

کروماتوگرافی با کارایی بالا (HPLC)

60% Complete

کارل فیشر

100% Complete

(الکتروشیمیایی)CV

100% Complete

UV-Vis ، Glovebox

100% Complete

• نرم افزار Word ، Excel و Powerpoint • نرم افزارهای طراحی گرافیکی مانند Photoshop • نرم افزار طراحی شیمی Chemdraw • نرم افزارهای تخصصی شیمی ORTEP-Origin-Mestrec

100% Complete

XRD و BETو SEM و EDX و DRS

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

ترکی

20% Complete

عربی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

• پروژه دکتری اینجانب در مورد سنتز و شناسایی ترکیبات هیبریدی آلی-معدنی و بررسی کاربرد کاتالیستی و بیولوژیکی آنها می‌باشد. حاصل این تلاش در چهار مقاله ISI و چهار مقاله داخلی منتشر شده است. • نه ماه از دوران دکترای خود را برای فرصت مطالعاتی در دانشگاه