ربابه محمدی

متولد:

۱۶ - ۶ - ۱۳۷۰

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

MS Office

80% Complete

Microsoft Office

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)