رزومه اصلی

افسانه مافی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تاکنون

اقتصاد

علوم اقتصادی ، دانشگاه آزاد قزوین ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

۱۳۸۴ تاکنون

لقتصاد

نظری ، دانشگاه ارومیه ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۵ تاکنون

برنامه و بودجه ارومیه با همکاری سازمان آمار

، سایر

، کارشناس بازبین

شهریور ۱۳۸۵ تاکنون

برنامه و بودجه با همکاری سازمان آمار

، سایر

، مامور آمارگیر

مهارت‌ها

زبان

ترکی

100% Complete

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری