محسن هوشی

متولد:

۷ - ۴ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

حسابداری بازرگانی

بازرگانی ، دانشگاه جهاد دانشگاهی مشهد ، کارشناسی معدل , ۱۵.۵

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

حسابداری بازرگانی

بازرگانی ، دانشگاه دانشگاه فنی منتظری مشهد معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۶

شرکت برکه جوشان خراسان

، مالی و حسابداری

آذر ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۸

شرکت حسابرسی فکر فردا

، مالی و حسابداری

تیر ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰

شرکت سبز کاج شرق

، مالی و حسابداری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : - ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ - ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ - ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺍﺩﺍﺭﯼ - ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ - ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺗﻨﺨﻮﺍﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺗﻨﺨﻮﺍﻩ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ - ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺒﺎر

اسفند ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴

مجموعه رستوران های شاندیز صفدری کیش

، مالی و حسابداری

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت پارس آرمان کیمیا

، مالی و حسابداری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : - ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ - ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﺗﯽ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ - ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﯼ ﻓﺼﻠﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ، ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ - ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ - ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ - ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺧﺪﻣﺘﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﮐﺪﯾﻨﮓ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻩ ﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪﻡ.

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مالیات بر ارزش افزوده

100% Complete

نرم افزار حسابداری پارمیس

100% Complete

نرم افزار حسابداری سازه حساب

100% Complete

نرم افزار حسابداری رایین

100% Complete

نرم افزار حسابداری سپیدار

100% Complete

Microsoft Office

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری