رزومه اصلی

فاطمه سعیدی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

تذر

د ، دانشگاه ذ رد ، کارشناسی ارشد

خلاصه فعالیت‌ها , ذزلهترز

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

ترر

، مالی و حسابداری

، ار

خلاصه فعالیت‌ها : اتتلزاات