رزومه اصلی

Nazanin Khosroanjom, MBA,PMP

متولد:

۷ - ۴ - ۱۳۶۰

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۳ تاکنون

، مالی و حسابداری

مرداد ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۳

، مالی و حسابداری

تیر ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱

، مالی و حسابداری

آذر ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۹

، مالی و حسابداری

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری