مصطفی غنمی جابر

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

منابع طبیعی

جنگلداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس ، کارشناسی معدل , ۱۴.۵۴

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

جغرافیا

اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۰۴

۱۳۹۲ تاکنون

جغرافیا

ژئومورفولوژی ( مدیریت محیط ) ، دانشگاه خوارزمی ، دکتری معدل , ۱۷.۸۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۶

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوثر

، سایر

، کارشناس

تیر ۱۳۸۶ تا آبان ۱۳۸۷

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نیر

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

100% Complete