محسن منصوری

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تاکنون

حقوق

حقوق ، دانشگاه غیر انتفاعی نور طوبی ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲

موسسه حقوقی

، سایر

، کارشناس