رزومه اصلی

محمد رضا بشار

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴

روانشناسی

صنعتی ( کار ) ، دانشگاه تهران ، کارشناسی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹

HRمنابع انسانی

دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۹۰

آژانس هواپیمایی

، سایر

، صاحب امتیاز

، مدیر ارشد

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱

کانون سلامت محله شهرداری تهران

، منابع انسانی و آموزش

، منابع انسانی و پشتیبانی

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴

مرکز مطالعات جهادی شهرداری تهران

، سایر

، مدیر منابع انسانی

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

آسمان

، سایر

، مدیر منابع انسانی

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

منابع انسانی و امور اداری

100% Complete

آفیس

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Internet

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

عربی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

11ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎنی • ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﭘﺮﺳﻨﻞ • ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎنی • ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯼ ﺳﺨﺖ • ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﭘﺮﺳﻨﻞ • ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﯼ • ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻭ ﺑﺎﺯﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎنی • ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﮐﺎﺭ ﺗﯿمی • ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﺎﺭﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭﻧﻘﺶ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ • ﺟﺬﺏ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯼ ﻣﺠﻤﻮعه • ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﺎﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ • ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺠﻤﻮعه • ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﯼ