پیروز gh

متولد:

۲ - ۷ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

برق

الکترو تکنیک (برق صنعتی) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر معدل , ۱۵

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

برق

مهندسی تکنولوژی کنترل -ابزار دقیق ، دانشگاه موسسه آموزش عالی اروندان خرمشهر ، کارشناسی معدل , ۱۵