رزومه اصلی

mahdi delavar

متولد:

۱۳ - ۱۱ - ۱۳۷۳

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۵ تاکنون

، مالی و حسابداری

، کارشناس

خرداد ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۵

، مالی و حسابداری

پروژه‌ها

۱۳۹۲
۱۳۹۵
۱۳۹۵
۱۳۹۵
۱۳۹۳

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Android

100% Complete

Java

100% Complete

Yii2

60% Complete

WordPress

100% Complete

C/C++

60% Complete

HTML5

60% Complete

CSS 3

60% Complete

MySQL

100% Complete

Relational Databases

100% Complete

SQL

100% Complete

Microsoft SQL Server

60% Complete

Bootstrap

80% Complete

SQLite

100% Complete

Android studio

100% Complete

Eclipse IDE

100% Complete

Mac OS X

80% Complete

Packet Capture

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete