رزومه اصلی

محمدرضا پارسافرد

متولد:

۲۲ - ۲ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مدیریت

مالی ، دانشگاه تهران ، دکتری

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۳

بانک ملت

، برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار

، مشاور توسعه بازار و بانکداری جامع

فروردین ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۹۰

شرکت برید سامانه

، بازاریابی و فروش

، مدیر بازاریابی

، مدیر ارشد

مهر ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت برید سامانه

، سایر

، عضو هیئت مدیره